മാധ്യമ പ്രതികരണങ്ങളിലെ അരാഷ്ട്രീയത

കടപ്പാട് : ജനനി  ഡോ. കെ.കെ. ശശിധരന്‍/Dr. KK  Saseedharan  PhD (JNU)                  വികലമായ ഭാഷയില്‍ പടച്ചുവിടുന്ന പ്രതികരണങ്ങള്‍/കത്തുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ…
ഒരു ഡി.ടി.എച്  സ്റ്റോറി

From Anoop.C.Nair ഇതുപോലെ ആപത്തുപിടിച്ച യാതൊന്നും അടുത്തകാലത്തു സംഭവിച്ചതായി രേഖയില്ലെന്നു തോന്നുന്നു, 2003 ലാണത്രേ ആദ്യമായി ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത്,…