പടവലം

പടവലം  (Trichosanthes cucumerina ) ഭക്ഷണമായും മരുന്നായും ഉപയോഗിക്കുന്ന   വള്ളിച്ചെടിയാണ്‌ പടവലങ്ങ. ഇന്ത്യയിലാണ്‌ ഇതിന്റെ ഉദ്ഭവം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും…