അൽ-ജസീറ പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ തടവുക്കാലം നീട്ടി

ഈജിപ്തിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട അൽ-ജസീറ പത്ര പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ്റെ തടവു കാലാവധി 45 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയതായി അൽ-ജസീറ റിപ്പോർട്ട്…