പൗരത്വ ആകട് എതിർപ്പ് മതത്തിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്

പൗരത്വരജിസ്ട്രർ / പൗരത്വ ആകട്:എതിർപ്പുകൾ മതത്തിൽ കൂട്ടികെട്ടാതിരിക്കട്ടെ… സമ്പന്നമായ മതേതര സംസ്ക്കാരമാണ് അപകടത്തിൽ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാത്ത സ്ത്രീകൾ പോലും…