സൈബർ ഡാറ്റ: വിശദീകരണം തേടി സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി പാനൽ

സൈബർ ഡാറ്റാ ചോർച്ച തടയുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മൊബൈൽ ആപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി പാനൽ നോട്ടീസ്…