പട്ടിക്കാട് സ്കൂൾ യശഃസ്സുയർത്തി ശോഭിത

പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പട്ടിക്കാട്  ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ശോഭിത എൻ.എസ് തൃശൂർ. ജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും സംസ്ഥാന…
പട്ടിക്കാട് എസ്ബിഐ എടിഎം മോണിറ്റർ പൊട്ടിയ നിലയിൽ

തൃശൂർ പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് പട്ടിക്കാട് എസ്ബിഐ എ ടി എം മോണിറ്റർ പൊട്ടിയനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴെത്തെ…