ബ്ലാക്ക്  ലൈവ്സ് മേറ്റേഴ്‌സ്: അമേരിക്കൻ മനുഷ്യാവകാശ സംഘം മാറ്റത്തിൻ്റെ ഏജൻ്റുമാർ

കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉദാരത നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതിലും അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ നിറം മാനദണ്ഡമാക്കപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥാപിത ഘടന kk sreenivasan…