റഷ്യ: പുടിൻ പിടിമുറുക്കി ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരം

മുൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് കുറ്റകൃത്യ വിചാരണകളിൽ നിന്ന് ആയുഷ്ക്കാല പരിരക്ഷ. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന വേളയിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ജീവിതകാലം ചെയ്യുന്ന ഏത്…