സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ താല്ക്കാലിക  പ്രസിഡൻ്റുസ്ഥാനം;  തരൂരിന് അതൃപ്തി

സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ താല്ക്കാലിക കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റു സ്ഥാനം നീട്ടികൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ ശശി തരൂരിന്  ഇഷ്ടക്കേട്. സോണിയ ഗാന്ധി താല്ക്കാലിക കോൺഗ്രസ്‌ …