മ്യാന്മറിൽ വീണ്ടും ആംഗ് സാൻ സൂകി

മ്യാന്മാർ വീണ്ടും ആംഗ് സാൻ സൂകി ഭരിക്കും. അടുത്ത ഭരണകൂടം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂരിപക്ഷ സീറ്റുകളിൽ ഭരണകക്ഷി വിജയിച്ചുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ്…