മോദിസർക്കാർ ആറാംവർഷം: ഭരണനേട്ടം ആർക്ക് ?

കെ.കെ ശ്രീനിവാസൻ സംഘപരിവാറിനെ തൃപ്തരാക്കുന്ന  സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളെ ഈ ജനസഞ്ചയം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് മോദിവൃന്ദം കരുതത്   രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ…