ഇന്തോ- നേപ്പാൾ ബാന്ധവത്തിൽ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ

ദീർഘകാലമായി നേപ്പാൾ- ഇന്ത്യ പ്രത്യേക സൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെപി…