അമ്മ

posted by സ്റ്റെഫിസൂസന്‍ കുരുവിള on on 18 June 11 at 08:51 AM

സ്റ്റെഫിസൂസന്‍ കുരുവിള

സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് Vth

സെന്റ്. ആന്റോണ്‍ വിദ്യാപീഠം

സി. ബി. എസ്. ഇ. പീച്ചി

 

 എന്നും പ്രഭാതത്തില്‍ നല്‍ക്കണിയായി എന്‍ മുന്നില്‍ എത്തുന്ന

എന്‍ അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

 

എന്‍ വിഷാദത്തില്‍ എന്റെ കൂടെയുളള

എന്‍ അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

 

എന്‍ സന്തോഷത്തില്‍ എന്‍ കൂടെയുളള

എന്‍ അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

 

എന്നും എന്‍ കണ്‍മണിയായി നോക്കുന്ന

എന്‍ അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

 

സദാനേരവും എന്‍ കൂടെയുളള

എന്‍ അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

 

എനിക്കുവേണ്ടി ഏറെ ത്യാഗങ്ങള്‍ സഹിക്കുന്ന

എന്‍ അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

 

രോഗം വരുമ്പോള്‍ എന്‍ കാവലായിരിക്കുന്ന

എന്‍ അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

 

എന്‍ ഇഷ്ടങ്ങള്‍ നിറവേറ്റിടുന്ന

എന്‍ അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

 

എന്നെ എന്നും സല്‍സ്വഭാവം പഠിപ്പിച്ചീടുന്ന

എന്‍ അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

 

അനേകം മുത്തങ്ങള്‍ കൊണ്ട് എന്‍ ജീവിതം ശോഭിതമാക്കുന്ന

എന്‍ അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

 

എന്‍ ജീവിതത്തില്‍ എന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ

എന്‍ അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

Related Post